Välj språk
Logga in
Användarnamn
Lösenord
Personbil
Lastbil
Buss
Tjänstebil
Administration

Lev som ni lär - bidra till en hållbar värld

Alltfler företag och organisationer arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor
och många med fokus på CSR.

Att ta ett samhällsansvar och verksamhetens påverkan ur ett miljömässigt,
ekonomiskt respektive socialt perspektiv. Genom att ta ansvar uppnår man
en minskad förbrukning av resurser och med optimering av resurserna följer
även ökad lönsamhet.

När man tar miljömässigt ansvar innebär det att utnyttja resurser på ett långsiktigt hållbart sätt, att produkterna inte är farliga och att transporten till konsumenterna sker på ett miljövänligt sätt och klimatkompenseras. Verksamheten kan göra en livscykelanalys på dess produkter för att få en helhetsbild på den totala miljöpåverkan, från råvaruutvinning och produktion till avfallshantering och återvinning.

Ett bra sätt att minska sina utsläpp av koldioxid och andra gaser är att utbilda medarbetarna i sparsam körning, såväl för resor till arbetsplatsen som för dem som reser i tjänsten eller transporterar varor. Utbildningen blir särskilt kostnadseffektiv om den utförs på egen dator. Några andra exempel kan vara samåkning, nyttja kollektivtrafik och att vid nyanskaffning av tjänstefordon välja miljöbilar som drivs på förnyelsebara bränslen.

Ekonomiskt ansvarstagande består i ett etiskt ansvarstagande utan att ge avkall på lönsamhet och avkastning. Det etiska ansvaret omfattar verksamhetens värderingar, uppförandekod, affärsetik, vilka krav som ställs på underleverantörer och ansvar för de produkter eller tjänster som man tillhandahåller.

En del i det ekonomiska ansvarstagandet kan vara att göra en hållbarhetsredovisning, antingen fristående eller som del av den ordinarie årsredovisningen. Ekonomiska effektiviseringar bör planeras i samspel med minskad miljöpåverkan, s.k. eco-efficiency. Många verksamheter som arbetar med investeringar gör dessa i verksamheter med aktivt CSR-arbete, s.k. Social Responsible Investments.

Det sociala ansvarstagandet innebär att upprätthålla goda arbetsförhållanden, nöjda medarbetare och en mångfald bland medarbetarna sett till kön, ålder, etnicitet, religion, sexualitet, funktionsnedsättning och andra värdegrunder. Ingen grupp får diskrimineras eller hamna i utanförskap. Samhällsengagemanget kan omfatta volontärjobb på arbetstid, katastrofhjälp, donationer och samarbete med frivilligorganisationer, att lyfta fram utsatta grupper samt gemensamma aktiviteter.

Alltfler företag, kommuner, landsting, myndigheter och organisationer ser att CSR-frågorna är viktiga och går från att vara en samvetsfråga eller PR-strategi till att bli en central del av verksamheten. Med ett aktivt CSR-arbete bygger man upp sitt varumärke, får positiva värden kopplade till sig och även ökad lönsamhet.

Utbildning med SmartDriving innebär bland annat:

Bättre konkurrenskraft

Bättre körekonomi

Mindre miljöpåverkan

Kostnadseffektivitet

Minskade reparationskostnader

 Minskat däckslitage

Säkrare transporter

Nöjdare förare

 


Sparsam körning med personbil
En inblick på hur du spar miljö och drivmedel vid körning med personbil.

Sparsam körning med lastbil
Se trailern med exempel på hur du kör sparsamt med lastbil.

Sparsam körning med buss
Se valda delar av Smartdrivings webbaserade utbildning med buss.

Sparsam körning med tjänstebil
Exempel ur utbildningen i sparsam körning för tjänstebilsförare.

© 2008-2021 SmartDriving.se